Мости дружби. Україна - Росія. Київ - Севастополь - Москва 2006

Звернення до читачів


Анатолій КІНАХ


Шановні колеги!
Шановні організатори
та учасники альманаху
"Мости дружби. Україна - Росія.
Київ - Севастополь - Москва"!

Від імені вітчизняного ділового активу - керівників найбільших підприємств різних галузей економіки, малого та середнього бізнесу, роботодавців країни - щиро вітаю появу нового альманаху "Мости дружби. Україна - Росія. Київ - Севастополь - Москва".
Вітчизняні ділові кола завжди раді можливості розширення економічної співпраці, активізації бізнес-контактів. І в цій роботі ми покладаємось, передусім, на оперативну та об'єктивну інформацію про специфіку, перспективи та умови економічної діяльності та співпраці.
Я упевнений, що актуальна ділова інформація про сучасний економічний розвиток України та Росії стане надійним та потужним "мостом" до активізації українсько-російських бізнес-контактів, могутніх інноваційно-інвестиційних проектів. Гадаю, що видання озброїть практиків бізнесу обох країн найважливішим - контактами та адресами нових потенційних партнерів.
Бажаю "Мостам дружби" авторитетної читацької аудиторії та визнання професіоналами бізнесу України та Росії.
Щиро зичу підприємцям обох країн успіхів у досягненні поставлених завдань, процвітання та розвитку бізнесу! Запевняю Вас у своїй підтримці та повазі!
Уважаемые коллеги!
Уважаемые организаторы
и участники альманаха
"Мосты дружбы. Украина - Россия.
Киев - Севастополь - Москва"!

От лица отечественного делового актива - руководи-телей самых крупных предприятий различных отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, работодателей страны - искренне приветствую появление нового альманаха "Мосты дружбы. Украина - Россия. Киев - Севастополь - Москва".
Отечественные деловые круги всегда рады возможности расширения экономического сотрудничества, активизации бизнес-контактов. И в этой работе мы полагаемся, прежде всего, на оперативную и объектив-ную информацию о специфике, перспективах и усло-виях экономической деятельности и сотрудничества.
Я уверен, что актуальная деловая информация о современном экономическом развитии Украины и России станет надежным и мощным "мостом" к активизации украинско-российских бизнес-контактов, мощных инно-вационно-инвестиционных проектов. Полагаю, что изда-ние вооружит практиков бизнеса обеих стран самым важным - контактами и адресами новых потенциальных партнеров.
Желаю "Мостам дружбы" авторитетной читательской аудитории и признания профессионалами бизнеса Украины и России.
Искренне желаю предпринимателям обеих стран успехов в достижении поставленных задач, процветания и развития бизнеса! Уверяю Вас в своей поддержке и уважении!
З повагою,
Президент Українського союзу
промисловців і підприємців,
Голова Федераціі
роботодавців України
Анатолій КІНАХ
С уважением, Президент Украинского союза
промышленников
и предпринимателей,
Председатель Федерации
работодателей Украины
Анатолий КИНАХ

Звернення до читачів


Віктор ЧЕРНОМИРДІН


Дорогі друзі!

Радий вітати колектив видавців, а також усіх тих, хто удостоївся стати учасником і читачем такого цікавого видання як "Мости дружби. Україна - Росія. Київ - Севастополь - Москва".
Ця книга дозволить ближче познайомитися з людьми, підприємствами, установами, розповість про прекрасних організаторів, здібних керівників, успішних бізнесменів, представників культури Москви, Севастополя, Києва.
Упевнений, що цей альманах допоможе обрати надійних партнерів по спільній діяльності, налагодити необхідні ділові і культурні зв'язки на благо Росії та України.
Сподіваюся, що історичне місто Севастополь стане надійною опорою "мосту" для спільної участі в різних проектах російсько-українських ділових і культурних зв'язків.
Дорогие друзья!

Рад приветствовать коллектив издателей, а также всех тех, кто удостоился стать участником и читателем столь интересного издания "Мосты дружбы. Украина - Россия. Киев - Севастополь - Москва".
Эта книга позволит ближе познакомиться с людьми, предприятиями, учреждениями, расскажет о прекрасных организаторах, способных управленцах, преуспевающих бизнесменах, представителях культуры Москвы, Севастополя, Киева.
Уверен, что данный альманах поможет выбрать надежных партнеров по совместной деятельности, наладить необходимые деловые и культурные связи на благо России и Украины.
Надеюсь, что исторический город Севастополь станет надежной опорой "моста" для совместного участия в различных проектах российско-украинских деловых и культурных связей.
Надзвичайний
і Повноважний Посол
Російської Федерації
в Україні,
Спеціальний представник Президента
Російської Федерації
з розвитку
торговельно-економічних
відносин з Україною
Віктор ЧЕРНОМИРДІН
Чрезвычайный
и Полномочный Посол
Российской Федерации
в Украине,
Специальный
представитель Президента
Российской Федерации
по развитию
торгово-экономических
отношений с Украиной
Виктор ЧЕРНОМЫРДИН

Звернення до читачів


Сергій ІВАНОВ


Дорогі друзі!
Шановні організатори
та учасники міжнародного проекту
"Мости дружби. Україна - Росія.
Київ - Севастополь - Москва"!

Як глава виконавчої влади Севастополя я дуже радий появі збірника, здатного познайомити читачів не тільки з підприємствами, фірмами й установами, що працюють у Києві, Москві і в нашому місті-герої Севастополі, але і з відомими людьми, що своєю працею зміцнюють дружбу між нашими містами і державами.
Севастополь сьогодні не на словах, а на ділі є мостом дружби між братерськими народами України і Росії. Між нашими країнами підписана Угода про базування на території Севастополя Чорноморського флоту Російської Федерації.
Між Севастополем і Москвою офіційно діє договір про співробітництво. Основні шляхи взаємодії залишаються незмінними - це спільні інвестиційні проекти в галузі будівництва, промисловості і спорту, а також зміцнення контактів у сфері культури й охорони здоров'я.
Нові позитивні імпульси в наших міждержавних відносинах з'явилися і після недавньої зустрічі Президентів України і Росії. У зв'язку з цим мені дуже приємно усвідомлювати, що з розвитком і поглибленням торговельно-економічних і гуманітарних зв'язків між нашими країнами програми співробітництва набувають усе більш конкретного характеру.
Я переконаний, що вихід у світ збірника "Мости дружби. Україна - Росія. Київ - Севастополь - Москва" - це подія, яка стане однією з немаловажних складових нашої подальшої успішної спільної роботи.
Успіхів у Вашому доброму починанні, міцного здоров'я Вам і Вашим близьким!
Дорогие друзья!
Уважаемые организаторы
и участники международного проекта
"Мосты дружбы. Украина - Россия.
Киев - Севастополь - Москва"!

Как глава исполнительной власти Севастополя я очень рад появлению сборника, способного познакомить читателей не только с предприятиями, фирмами и учреждениями, работающими в Киеве, Москве и в нашем городе-герое Севастополе, но и с известными людьми, которые своим трудом укрепляют дружбу между нашими городами и государствами.
Севастополь сегодня не на словах, а на деле является мостом дружбы между братскими народами Украины и России. Между нашими странами подписано Соглашение о базировании на территории Севастополя Черноморского флота Российской Федерации.
Между Севастополем и Москвой официально действует договор о сотрудничестве. Основные пути взаимодействия остаются неизменными - это совместные инвестиционные проекты в области строительства, промышленности и спорта, а также укрепление контактов в сфере культуры и здравоохранения.
Новые положительные импульсы в наших межгосударственных отношениях появились и после недавней встречи Президентов Украины и России. В связи с этим мне очень приятно осознавать, что по мере развития и углубления торгово-экономических и гуманитарных связей между нашими странами программы сотрудничества приобретают все более конкретный характер.
Я убежден, что выход в свет сборника "Мосты дружбы. Украина - Россия. Киев - Севастополь - Москва" - это событие, которое станет одним из немаловажных составляющих нашей дальнейшей успешной совместной работы.
Успехов в Вашем добром начинании, крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
З повагою,
Голова Севастопольської
міської державної адміністрації
Сергій ІВАНОВ
С уважением,
Председатель Севастопольской
городской государственной
администрации
Сергей ИВАНОВ

Звернення до читачів


Ігор КАРЄЄВ


Шановні колеги
і дорогі друзі!

Кінець XX століття подарував політичній карті світу нові суверенні держави, які стали найважливішими ланками геополітики світу і світової економіки. Розрив наявних економічних зв'язків негативно вплинув на економіку молодих держав. Але це не означає, що нові суб'єкти міжнародного права й економіки не змогли знайти нових шляхів як інтеграції у світовий простір, так і співробітництва між собою.
Наші країни є стратегічними торговельно-економічними партнерами. Ця близькість позицій проявляється як у двосторонніх, так і в багатосторонніх відносинах. Наші країни інтегрують і зближують свої позиції не тільки в загальносвітових масштабах, але також і на регіональному рівні.
Урядами обох держав приділяється особлива увага розвитку малого і середнього бізнесу. Враховуючи, що підприємства обох країн зацікавлені у відновленні старих і налагодженні нових ділових зв'язків, Уряди Росії й України з цією метою всіляко сприяють встановленню прямих контактів між господарюючими суб'єктами, обміну досвідом, розробці пропозицій щодо поліпшення нормативної бази та інших необхідних заходів.
Напевно, кожен погодиться з простою істиною, що товари вітчизняних виробників більш затребувані на власних ринках, ніж на ринках далекого зарубіжжя.
Інтеграція між нашими країнами обумовлена також глибоким історичним і культурним корінням, що зв'язує наші народи.
Дякую всім, чия праця була вкладена у створення цієї цікавої книги, яка, на моє переконання, буде ще одним мостом між діловими колами наших країн.
Уважаемые коллеги
и дорогие друзья!

Конец XX века подарил политической карте мира новые суверенные государства, которые стали важнейшими звеньями геополитики мира и мировой экономики. Разрыв имеющихся экономических связей негативно повлиял на экономику молодых государств. Но это не означает, что новые субъекты международного права и экономики не смогли найти новых путей как интеграции в мировое пространство, так и сотрудничества между собой.
Наши страны являются стратегическими торгово-экономическими партнерами. Эта близость позиций проявляется как в двусторонних, так и в многосторонних отношениях. Наши страны интегрируют и сближают свои позиции не только в общемировых масштабах, но также и на региональном уровне.
Правительствами обоих государств уделяется особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. Учитывая, что предприятия обеих стран заинтересованы в восстановлении старых и налаживании новых деловых связей, Правительства России и Украины с этой целью всячески содействуют установлению прямых контактов между хозяйствующими субъектами, обмену опытом, разработке предложений по улучшению нормативной базы и других необходимых мероприятий.
Наверное, каждый согласится с простой истиной, что товары отечественных производителей более востребованы на собственных рынках, чем на рынках дальнего зарубежья.
Интеграция между нашими странами обусловлена также глубокими историческими и культурными корнями, связывающими наши народы.
Благодарю всех тех, чей труд был вложен в создание этой интересной книги, которая, по моему убеждению, будет еще одним мостом между деловыми кругами наших стран.
Торговий представник
Російської Федерації
в Україні
Ігор КАРЄЄВ
Торговый представитель
Российской Федерации
в Украине
Игорь КАРЕЕВ

Звернення до читачів


Валентин БОРИСОВ


Дорогі друзі!

Севастопольці вітають видання довідника "Мости дружби. Україна - Росія. Київ - Севастополь - Москва".
Я особисто переконаний, що в назві довідника дуже точно визначені місце і роль міста-героя Севастополя у взаєминах Росії й України. Наше місто - органічна сполучна ланка двох сусідніх держав, двох братніх народів, двох дружніх флотів, двох самобутніх культур, що мають спільне історичне коріння!
Книга називає найактивніших, найенергійніших, найталановитіших людей двох столиць і славного міста-героя Севастополя - політиків і бізнесменів, військових моряків і діячів науки, керівників політичних і громадських організацій, представників творчих професій. Це видання - реальний міст дружби: тут дані точні координати ваших добрих знайомих, нових друзів і потенційних ділових партнерів.
"Мости дружби. Україна - Росія. Київ - Севастополь - Москва" дають можливість точно уявити, чим живуть сьогодні три найважливіших з геополітичної точки зору міста, хто визначає стратегію їхнього розвитку, які перспективи відкриваються перед ними в найближчому майбутньому.
Книга поєднує і вже цим виконує важливу комунікативну функцію. Вона стане джерелом корисної інформації для владних і бізнес-структур Києва, Севастополя, Москви.
Хочу наголосити, що найчастіше політичний маршрут Київ - Москва проходить через Севастополь: тут керівники наших держав зустрічаються для вирішення найважливіших стратегічних питань. Атмосфера Севастополя налаштовує на конструктивний, об'єктивний і оптимістичний курс, а книга "Мости дружби. Україна - Росія. Київ - Севастополь - Москва" дуже точно цей курс відображає!
Дорогие друзья!

Севастопольцы приветствуют издание справочника "Мосты дружбы. Украина - Россия. Киев - Севастополь - Москва".
Я лично убежден, что в названии справочника очень точно определены место и роль города-героя Севастополя во взаимоотношениях России и Украины. Наш город - органичное связующее звено двух соседних государств, двух братских народов, двух дружественных флотов, двух самобытных культур, имеющих единые исторические корни!
Книга называет самых активных, энергичных, талантливых людей двух столиц и славного города-героя Севастополя - политиков и бизнесменов, военных моряков и деятелей науки, руководителей политических и общественных организаций, представителей творческих профессий. Это издание - реальный мост дружбы: здесь даны точные координаты ваших добрых знакомых, новых друзей и потенциальных деловых партнеров.
"Мосты дружбы. Украина - Россия. Киев - Севастополь - Москва" позволяют точно представить, чем живут сегодня три важнейших с геополитической точки зрения города, кто определяет стратегию их развития, какие перспективы открываются перед ними в ближайшем будущем.
Книга объединяет и уже этим выполняет важную коммуникативную функцию. Она станет источником полезной информации для властных и бизнес-структур Киева, Севастополя, Москвы.
Хочу подчеркнуть, что чаще всего политический маршрут Киев - Москва проходит через Севастополь: здесь руководители наших государств встречаются для решения важнейших стратегических вопросов. Атмосфера Севастополя настраивает на конструктивный, объективный и оптимистичный курс, а книга "Мосты дружбы. Украина - Россия. Киев - Севастополь - Москва" очень точно этот курс отражает!
З повагою,
Голова
Севастопольської
міської ради
Валентин БОРИСОВ
С уважением,
Председатель
Севастопольского
городского совета
Валентин БОРИСОВ

Звернення до читачів


Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО


Дорогі друзі!

Поява в інформаційному просторі міжнародного видавничого проекту "Мости дружби. Україна - Росія. Київ - Севастополь - Москва" - це ще одна сторінка у висвітленні життя прекрасних міст, яких пов'язує загальний історичний шлях і закладені народами багатовікові традиції дружби та поваги.
Динамічне співробітництво, дух взаємної довіри, конструктивна взаємодія відповідають інтересам України і Росії.
Київ постійно надає героїчному, вкритому невмирущою славою, легендарному українському місту Севастополю усіляку допомогу - будує житлові будинки, зводить і реконструює церкви і собори, здійснює шефство над особовим складом бойових кораблів.
Сподіваюся, що дана книга послужить провідником нових прогресивних рішень у майбутньому.
Бажаю успіхів видавцям книги, яка є цінним внеском у поглиблення і розвиток співробітництва між містами і державами.
Дорогие друзья!

Появление в информационном просторе международного издательского проекта "Мосты дружбы. Украина - Россия. Киев - Севастополь - Москва" - это еще одна страница в освещении жизни прекрасных городов, которых связывает общий исторический путь и заложенные народами многовековые традиции дружбы и уважения.
Динамичное сотрудничество, дух взаимного доверия, конструктивное взаимодействие соответствуют интересам Украины и России.
Киев постоянно оказывает героическому, покрытому неувядающей славой, легендарному украинскому городу Севастополю всевозможную помощь - строит жилые дома, возводит и реконструирует церкви и соборы, осуществляет шефство над личным составом боевых кораблей.
Надеюсь, что данная книга послужит проводником новых прогрессивных решений в будущем.
Желаю успехов издателям книги, вносящей ценный вклад в углубление и развитие сотрудничества между городами и государствами.
Київський міський голова
Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО
Киевский городской голова
Александр ОМЕЛЬЧЕНКО

"Міста і села України"

Знаєте цікаві новини про свій регіон. Володієте інформацією про непересічні досягнення своїх земляків. Нехай про це дізнаються всі, відправте новину нашим модераторам, і вона з`явиться на порталі.
Відправити новину...Всі права захищено. Копіювання інформації з сайту без письмового дозволу адміністрації порталу заборонено.