Юстиція України 2008

Звернення до читачів


Павлова Людмила Миколаївна


Павлова Людмила МиколаївнаШановні друзі!

___Поступ на шляху до утвердження України як високорозвинутої демократичної держави є незаперечним, а український нотаріат - це той важливий інструмент, яким користується громадянське суспільство, побудоване на принципах права, свободи і відповідальності, поступово утверджуючись як одна з найбільш динамічних ланок у всіх сферах соціально-економічного життя.
___Сучасний період розвитку нотаріату в Україні характеризується суперечливими тенденціями. З одного боку, нотаріат все більше зміцнює свої позиції як добре організований інститут публічної влади, здатний виконувати функцію охорони прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.  З іншого боку, складається враження, що законодавча влада не дуже зацікавлена у розвитку і становленню в Україні сильного, незалежного нотаріату. Інакше чим можна пояснити, що розгляд проекту Закону України "Про нотаріат" у новій редакції відкладається вже кілька років, а наш нотаріат залишається на позиціях 1993 року з усіма негативами: штучним поділом нотаріусів на державних і приватних з неоднаковими умовами роботи і оплати праці, з нездоровою конкуренцією, з такими, що часто змінюються, умовами допуску до професії та відомчою зарегламентованістю нотаріальної діяльності, покладанням на нотаріусів невластивих їм функцій тощо?
___Своєю повсякденною працею нотаріус неодноразово доводив, що ми живемо в організованому суспільстві, а не в хаотичному, у суспільстві, де керує Закон, а не сила.
___Вітчизняний нотаріат органічно поєднує нашу державу та її громадян. Нотаріуси є основа Закону, а їхня професія - це найвища законність, оскільки ні користь, ні вигода не можуть схилити нотаріуса переступити через вірність принесеній Присязі: "Виконувати обов'язки нотаріуса чесно і сумлінно, згідно з законом і совістю, поважати права і законні інтереси громадян і організацій, зберігати професійну таємницю, скрізь і завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса".
___Завдяки нотаріусам кожен громадянин має змогу отримати кваліфіковану допомогу та якісні послуги, відчути підтримку, співчуття і довіру, адже нотаріус - не простий постачальник правової інформації, але й гарант її законності, відносності та достовірності.
___У непростий для всієї країни час, виконуючи свої обов'язки на високому професійному рівні, українські нотаріуси стоять на захисті прав і законних інтересів громадян.
___Протягом багатьох років нам доводиться спільно вирішувати різноманітні питання, адже сьогодні нотаріат України переживає досить нелегкий і водночас цікавий період.
___Кожен член нотаріальної спільноти розуміє, що нині нотаріат сягнув нового, вищого рівня в роботі і самоврядуванні.
___Реформування нотаріату у відповідності із Законом 1993 року, здійснювалося для того, щоб забезпечити три основні елементи в його роботі: доступність, абсолютну надійність для громадян, високий професіоналізм нотаріусів. Тому що сенс роботи нотаріуса полягає саме в тому, щоби вносити у відносини за участю громадян елементи правової визначеності, достовірності, надійності. Адже надійність - це основна складова ефективної роботи кожного нотаріуса і нотаріату в цілому. Дуже багато в цьому напрямку вже зроблено, але чимало роботи у нас попереду.
___Сподіваюся, що цей процес буде вдалим і нотаріат України перетвориться на єдину правову інституцію. А наше професійне товариство, керуючись розумом, знаннями і порядністю, сягне гідних вершин.
___Нашим спільним і великим досягненням є те, що сьогодні  Українська нотаріальна палата розцінюється не як суто громадська організація, а як справжнє професійне об'єднання, котре може і прагне взяти на себе частину функцій, пов'язаних з регулюванням діяльності нотаріату в процесі демократизації суспільства, у підвищенні рівня забезпечення прав та свобод людини.
___У своїй подальшій діяльності нам необхідно активніше переходити на сучасні методи роботи, сприяти розвитку взаємодії між державою і нотаріусами на горизонтальному рівні, збільшувати самоврядні повноваження нотаріальної спільноти, вимагаючи глибокої продуманості пропозицій, бачення кінцевих результатів їхньої реалізації, вивчати і переймати корисний досвід інших країн, де діє нотаріат латинського типу.
___На розгляд Верховної Ради України VI скликання подано кілька проектів Закону України "Про нотаріат". Ці документи містять життєво необхідні для нотаріату норми від запровадження єдиного нотаріату аж до процесуальних прав і обов'язків нотаріуса. Різняться вони лише підходом до регулювання окремих питань. Робота над новою редакцією Закону України "Про нотаріат" не припиняється.
___Нині триває вирішальна стадія формування нового типу "вільної" професії нотаріуса. Події, що відбуваються сьогодні, впливають на майбутній розвиток не лише окремих нотаріусів, але й системи нотаріату України в цілому на багато років уперед.
___Це покладає на нас особливу відповідальність. Ми мусимо діяти адекватно сучасному моменту. Сьогодні ми маємо більш ніж переконливі докази того, що майбутнє місце нотаріату України і професії нотаріуса залежить ні від кого іншого, крім нас самих.
___Нотаріатові України дійсно потрібна підтримка і ми можемо її отримати як з боку держави, так і з боку самого нотаріального товариства. Нами досягнуто важливих успіхів у зміцненні авторитету Палати, закріплено позитивну динаміку, створено максимально сприятливі умови для подальшого прогресу нотаріату та зміцнення громадянського суспільства.
___Переконана, що наші нотарі не зачиняються конторськими дверима від проблем, а вболівають за спільну справу, бо наша сила - в єдності та активній позиції. Необхідно максимальним чином використати всі можливості для досягнення стратегічних цілей, для зміцнення позицій нотаріального гурту України, а заради цього увесь інститут нотаріату має працювати як єдиний злагоджений механізм.
___Українською нотаріальною палатою зроблено хороший старт у забезпеченні захисту професійних інтересів нотаріусів, їхньої згуртованості, підвищенні фаховості та рівня професійної самосвідомості. Ми працюємо для нотаріату, прагнемо врахувати всі його потреби і поєднати їх з вимогами часу, а наша нотаріальна спільнота має докласти усіх зусиль для створення реальних передумов претендувати на членство в Міжнародному союзі нотаріату.
___Для того, щоб діяльність нотаріату відповідала вимогам сьогодення, необхідні дві умови:
- належне, добре відпрацьоване правове регулювання з елементами державного регулювання;
- саморегулювання, тобто запровадження відповідних правил, напрацьованих самою корпорацією нотаріусів на основі елементів самоврядування.
___Відповідно до чинного Закону України "Про нотаріат" нотаріуси мають право об'єднуватись у громадські об'єднання.
___На сьогодні єдиним всеукраїнським громадським об'єднанням нотаріусів України є Українська нотаріальна палата.
___Нотаріат як інститут цивільного суспільства, який функціонує у сфері перетину приватних і публічних інтересів, має володіти організаційною структурою, що відповідає його унікальній природі.
___З реформуванням нотаріату України, ствердженням єдиного вільного самоврядного нотаріату постає необхідність у створенні незалежної самоврядної професійної організації нотаріусів.
___Створення самоврядної професійної організації є нагальною необхідністю, адже зараз завдання і повноваження існуючої Української нотаріальної палати обмежені рамками громадського об'єднання.
___Основною метою такої організації має бути, перш за все, недопущення конфліктів між суб'єктами правовідносин, вирішення конфліктів між нотаріусами і суб'єктами правовідносин, підвищення кваліфікації нотаріусів, підвищення престижу та іміджу нотаріату в цілому як системи превентивного правосуддя.
___У багатьох розвинутих країнах при парламентах створені постійно діючі представництва нотаріальної професії. Це дозволяє забезпечувати більш оперативну та об'єктивну взаємодію між нотаріатом та публічною владою. Чим же гірша Україна? Таке представництво дозволить, з одного боку, вести на рівних діалог з законодавчою гілкою влади, уникнути непорозумінь при підготовці законопроектів, які стосуються діяльності нотаріату, а з іншого - забезпечувати єдину нотаріальну практику. Український нотаріат має величезний професійний потенціал і завжди готовий поділитися своїм досвідом.Павлова Людмила Миколаївна,
президент Української нотаріальної палати,
заслужений юрист України

Звернення до читачів


Володимир Черниш


Володимир ЧернишШановні колеги!

___Прогнозовані історичною перспективою, головними пріоритетами XXI сторіччя є продукування нових знань і створення нових технологій.
___Виходячи з цих критеріїв, зміщуються й акценти у формуванні деонтологічної культури юриста, який має працювати з людьми, найчастіше, не готових до майбутнього, що викликає почуття непевності, страху і розгубленості, що саме по собі складає найсерйознішу соціальну проблему. Вирішувати таке завдання можуть тільки люди, які відчувають свій внутрішній стрижень, потенціал.
___Люди, за Бентамом, - належне, а в юриспруденції - це навчитися брати відповідальність за чужу долю. А іноді й життя, за свою внутрішню роботу, яку прийнято називати "робота над собою".
___У сфері нотаріату, де взаємини "нотаріус - клієнт" мають довірливий (втаємничений) характер, вони повинні бути гранично етичні і "екологічно чисті". Це обумовлено як вимогами закону, так і специфікою нотаріальної професії, що передбачає високу внутрішню культуру і такт, які є необхідною вимогою деонтології.
___Нотаріус зобов'язаний довіряти, але і сумніватися, пропускаючи інформацію клієнтів через внутрішнього етичного цензора та правового експерта, погоджуючи її з вимогами закону і наділяючи волевиявлення сторін відповідним юридичним одягом, тобто надаючи законної форми. Паралельно він повинен пояснити, які можуть виникнути наслідки правового і не правового характеру, розповісти, роз'яснити про наслідки реалізації волевиявлення. Він може в якийсь момент виявляти твердість, але він не повинен бути авторитарним.
___Це лише маленька частина захисту громадянина, його інтересів нотаріальним цехом. У цілому ж перед юридичним співтовариством стоять різко загострені проблеми особистості і суспільства, політичні проблеми, проблеми справедливості і моралі, нової економіки, зайнятості, добробуту і самозабезпечення.
___Сталі системи цінностей розвалюються і розколюються, "рятувальні човни родини, церкви і держави несамовито носяться в цьому просторі". Це визначення відомого американського політолога Ельвіна Тоффлера дає нам своєрідну підказку у визначенні місця і належного поводження юристів, виходячи із заданої ідеологеми.
___Ми виходимо з того, що регуляторна функція права та її носіїв, юристів, повинна бути і є в сучасному суспільстві стабілізуючим ситуацію фактором, що не дозволяє відійти від гуманістичного його (суспільства) розвитку.


Володимир Черниш,
завідуючий кафедри нотаріального права
та організаційного забезпечення діяльності нотаріату
Київського інституту туризму, економіки та права,
кандидат юридичних наук,
заступник голови Спілки юристів України,
голова Ради Київського міського відділення
Української нотаріальної палати,
заслужений юрист України

Звернення до читачів


Валентина Якименко


Валентина ЯкименкоШановні колеги!

___Важливу роль у здійсненні правозахисної та правоохоронної функції відіграє нотаріат України.
___Нотаріальна діяльність є різновидом цивільно-правового процесу, але в межах безспірної юрисдикції. Виконуючи свої функції по забезпеченню безспірної і доказової сили документів, забезпеченню законності при укладенні правочинів і наданню правової допомоги особам, котрі звернулись за вчиненням нотаріальних дій, нотаріуси виконують важливі завдання правосуддя, запобігаючи зайвим суперечкам сторін і надмірному перевантаженню судів, тим самим покращуючи морально-психологічний стан у суспільстві, поліпшуючи благополуччя і якість життя громадян.
___Нотаріус сьогодні - це творчий, добре обізнаний з діючим законодавством юрист, який правильно орієнтується в досить складному правовому колі суспільних відносин.
___Тому надзвичайно важливим є підбір і підготовка висококваліфікованих нотаріусів з високими моральними якостями і відчуттям особистої відповідальності за свою діяльності, що сприятиме підвищенню престижності і значущості усієї професії юриста.
___З впровадженням в Україні вільного нотаріату створені передумови вступу її в недалекому майбутньому до Міжнародного Союзу Латинського Нотаріату, який об'єднує тільки вільних нотаріусів. Вони, з одного боку, - незалежні представники держави, наділені повноваженнями чинити нотаріальні дії. з іншого, - особи, що несуть особисту відповідальність за вчинення цих дій. Для нотаріуса інтереси особи й інтереси держави - рівнозначні поняття, оскільки фахові дії він може виконувати тільки на підставі закону, інакше відповідатиме перед громадянином або державою. Нотаріат справляє цементуючий вплив на систему права і на ті елементи суспільної правосвідомості . які найбільшою мірою орієнтовані на правомірну поведінку і на дух права.
___У свою чергу це потребує удосконалення правового регулювання діяльності нотаріальних органів, яка стає все більш об'єктивною і складною.


Валентина Якименко,
заслужений юрист України, нотаріус

"Міста і села України"

Знаєте цікаві новини про свій регіон. Володієте інформацією про непересічні досягнення своїх земляків. Нехай про це дізнаються всі, відправте новину нашим модераторам, і вона з`явиться на порталі.
Відправити новину...Всі права захищено. Копіювання інформації з сайту без письмового дозволу адміністрації порталу заборонено.