Транспортний комплекс України 2007

Звернення до читачів


Антон Пригодський


Антон Пригодський


Шановні друзі!


__
Dear friends!


___Від імені Комітету Верховної Ради України з питань транспорту і зв'язку щиро вітаю Вас з виходом довідково-іміджевого видання "Транспортний комплекс України".
___Створене за сприянням Комітету з питань транспорту і зв'язку Міністерства транспорту і зв'язку України, завдяки зусиллям колективу видавництва "Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу", багатьох партнерів і колег-транспортників, це довідкове видання є важливою передумовою для популяризації транспортного комплексу та його динамічного розвитку.
___Транспортна галузь сьогодні має розгалужену, потужну транспортну інфраструктуру, є дієвим інструментом у вирішенні важливих соціальних завдань, сприятливою сферою для залучення іноземних інвестицій. Без розвитку транспортного комплексу неможливо уявити загальний економічний ріст національної економіки, її успішну інтеграцію у світовий економічний простір.
___Актуальною проблемою сучасної економіки України є оптимальне використання її можливостей як транзитної держави. Саме тому важливим елементом транспортної інтеграції виявляється формування загального спеціалізовано-транспортного інформаційного простору, що дозволить активізувати інтеграцію, забезпечити ефективність і безпеку експлуатації транспортних систем, підвищити якість обслуговування споживачів транспортних послуг.
___Переконаний, що поява на інформаційному просторі довідково-іміджевого видання "Транспортний комплекс України", присвяченого провідним підприємствам транспортної системи України, надасть нові інформаційні можливості ознайомитися з новітніми розробками, обмінятися досвідом, встановити нові ділові контакти, сприятиме подальшому розвитку транспортної галузі та підвищенню міжнародного іміджу України як транспортної держави.
___Бажаю всім здоров'я, творчої наснаги та успіхів, корисних ділових зустрічей та перспективних рішень.


__
___On behalf of the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on the questions of transport and communication I sincerely congratulate you on the appearance of the reference and image edition "Transport Complex of Ukraine".
___Created under the auspices of the Committee on the questions of transport and communication, the Ministry of Transport and Communication of Ukraine, due to the efforts of the personnel of the publishing house "Ukrainian Academy of Heraldry, Trademark and Logotype", many partners and colleagues - transport workers, this reference edition is an important pre-condition for popularization of transport complex and its dynamic development.
___Transport industry today has a branched, powerful transport infrastructure, is an effective tool in the solution of the important social tasks, a favourable sphere for attraction of foreign investments. Without the development of transport complex it is impossible to represent the general growth of the national economy, its successful integration into the world economic space.
___The burning issue of the modern economy of Ukraine is the optimum use of its possibilities as a transit state. For this reason the important element of transport integration becomes the forming of the common specialized transport and information space, which will allow activating the integration, provision of the efficiency and operational safety of transport systems, enhancement of quality of treatment of consumers of transportation services.
___I am convinced, that the appearance of the reference and image edition of the "Transport Complex of Ukraine", dedicated to the leading enterprises of the transport system of Ukraine, will provide the new information opportunities for getting acquainted with the recent developments, exchange of experience, establishing of the new business contacts, contribution to the subsequent development of transport industry and the increase of the international image of Ukraine as a transport country.
___I wish everybody good health, creative inspiration and successes, useful business contacts and promising decisions.


З повагою,
Голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту і зв'язку
With kind regards,
Chairman of the Committee
ПідписАнтон Пригодський

Anton Pryhodskyi

Звернення до читачів


Анатолій Кінах


Анатолій Кінах


Шановні колеги!


__
Dear colleagues!


___Українські підприємці і промисловці щиро вітають появу на вітчизняному медіа-просторі нового міжнародного спеціалізованого видання "Транспортний комплекс України".
___На тлі стрімких суспільно-економічних змін своєчасна спеціалізована інформація набуває особливо важливого значення. Принаймні, у світі бізнесу саме оперативна та всебічна інформація багато в чому визначає успішність того чи іншого проекту, характер та подальший розвиток подальших підприємницьких контактів.
___Переконаний, поява на вітчизняному медіа-просторі нової книги "Транспортний комплекс України" 2006 р. викличе певний професійний інтерес, слугуватиме справі розвитку транспортної галузі.
Від нинішньої активізації діалогу з діловими партнерами вітчизняні промисловці чекають, передусім, пожвавлення економічного співробітництва.
___Від імені багатотисячної когорти українських підприємців сердечно бажаю виданню авторитетної читацької аудиторії. Щиро запевняю Вас у своїй повазі та всебічній підтримці!


__
___The Ukrainian businessmen and industrialists sincerely greet the appearance in the home media space of a new international specialized edition "Transport Complex of Ukraine".
___Against the background of the rapid social and economical changes the timely specialized information becomes especially important. At least, in the business world it is the operative and overall information that mostly determines the success of this or that project, the character and the further development of the further business contacts.
___I am sure that the appearance in the home media space of a new book "Transport Complex of Ukraine" 2006 will cause a certain professional interest, will serve for the affair of the transport branch development.
___The home industrialists are waiting from the present activation of the dialogue with the business partners first of all the expedition of the economical cooperation.
___On behalf of the cohort of many thousands of the Ukrainian businessmen I sincerely wish an authoritative readership to the edition. I assure you in my respect and the overall support!
З повагою,
Міністр економіки України
Президент Українського союзу
промисловців і підприємців (УСПП)

With respect,
Minister of Economy of Ukraine
President of Ukrainian Union
of Industrialists and Entrepreneurs

ПідписАнатолій Кінах

Anatoliy Kinakh

Звернення до читачів


Микола Рудьковський


Микола Рудьковський


Шановні колеги!


__
Dear colleagues!


___Щиро вітаю організаторів та учасників проекту "Транспортний комплекс України"!
___Вигідне географічне розташування України, котра знаходиться на перетині транспортних магістралей між Західною Європою та Азією, родючі землі та сучасний виробничий потенціал, розвинуті наука, суднобудування, літакобудування, міцні зв'язки з українською діаспорою на різних континентах планети створюють сприятливі умови для швидкого розвитку транспортного ринку і, зокрема, транзитних перевезень.
___Видання цієї корисної книги для підприємців і банкірів, виробників та експлуатаційників транспортної техніки, працівників портів і ремонтних підприємств, учених і конструкторів, державних діячів і всіх, хто працює в транспортному комплексі держави обумовлено необхідністю надання повної та ґрунтовної інформації про весь транспортний комплекс, діяльність вітчизняних підприємств.
___У книзі представлено потужні транспортні об'єднання, які забезпечують життєздатність українського транспортного комплексу та їх закордонних партнерів.
___Я сподіваюся, що дане видання надасть можливість розширити межі ділового спілкування, що, у свою чергу, сприятиме розвитку взаємовигідних відносин між підприємствами України й країн Європейського Союзу та залученню потужних інвестицій у національну економіку.


__
___My heartiest congratulations to the organizers and participants of the project "Transport Complex of Ukraine"!
___Advantageous geographical position of Ukraine located on the crossing of transportation corridors between the Western Europe and Asia, fertile fields and modern production potential, developed science, shipbuilding, aircraft construction, firm relationships with the Ukrainian Diaspora on different continents of the planet create favourable terms for the rapid growth of transport market and transit transportations in particular.
___The edition of this useful book for businessmen and bankers, producers and operators of transport equipment, workers of ports and repair enterprises, scientists and designers, statesmen and all the people, employed in the transportation complex of the country is preconditioned by the necessity of provision of the complete and grounded information on the entire transport complex, activity of domestic enterprises.
___The book represents powerful transport associations which provide the vitality of the Ukrainian transport complex and their foreign partners.
___I hope that this edition will make possible the extension of limits to business communication, which in its turn, will assist the development of mutually beneficial relations between the enterprises of Ukraine and countries of the European Union and attraction of powerful investments in the national economy.

Міністр
транспорту та зв'язку України


Minister of Transport
and Communication of Ukraine

ПідписМикола Рудьковський

Mykola Rudkovskyi

"Міста і села України"

Знаєте цікаві новини про свій регіон. Володієте інформацією про непересічні досягнення своїх земляків. Нехай про це дізнаються всі, відправте новину нашим модераторам, і вона з`явиться на порталі.
Відправити новину...Всі права захищено. Копіювання інформації з сайту без письмового дозволу адміністрації порталу заборонено.