Транспортний комплекс України 2007

Додаткова інформація


Презентація

Звернення до читачів


Антон Пригодський


Антон Пригодський


Шановні друзі!


__
Dear friends!


___Від імені Комітету Верховної Ради України з питань транспорту і зв'язку щиро вітаю Вас з виходом довідково-іміджевого видання "Транспортний комплекс України".
___Створене за сприянням Комітету з питань транспорту і зв'язку Міністерства транспорту і зв'язку України, завдяки зусиллям колективу видавництва "Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу", багатьох партнерів і колег-транспортників, це довідкове видання є важливою передумовою для популяризації транспортного комплексу та його динамічного розвитку.
___Транспортна галузь сьогодні має розгалужену, потужну транспортну інфраструктуру, є дієвим інструментом у вирішенні важливих соціальних завдань, сприятливою сферою для залучення іноземних інвестицій. Без розвитку транспортного комплексу неможливо уявити загальний економічний ріст національної економіки, її успішну інтеграцію у світовий економічний простір.
___Актуальною проблемою сучасної економіки України є оптимальне використання її можливостей як транзитної держави. Саме тому важливим елементом транспортної інтеграції виявляється формування загального спеціалізовано-транспортного інформаційного простору, що дозволить активізувати інтеграцію, забезпечити ефективність і безпеку експлуатації транспортних систем, підвищити якість обслуговування споживачів транспортних послуг.
___Переконаний, що поява на інформаційному просторі довідково-іміджевого видання "Транспортний комплекс України", присвяченого провідним підприємствам транспортної системи України, надасть нові інформаційні можливості ознайомитися з новітніми розробками, обмінятися досвідом, встановити нові ділові контакти, сприятиме подальшому розвитку транспортної галузі та підвищенню міжнародного іміджу України як транспортної держави.
___Бажаю всім здоров'я, творчої наснаги та успіхів, корисних ділових зустрічей та перспективних рішень.


__
___On behalf of the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on the questions of transport and communication I sincerely congratulate you on the appearance of the reference and image edition "Transport Complex of Ukraine".
___Created under the auspices of the Committee on the questions of transport and communication, the Ministry of Transport and Communication of Ukraine, due to the efforts of the personnel of the publishing house "Ukrainian Academy of Heraldry, Trademark and Logotype", many partners and colleagues - transport workers, this reference edition is an important pre-condition for popularization of transport complex and its dynamic development.
___Transport industry today has a branched, powerful transport infrastructure, is an effective tool in the solution of the important social tasks, a favourable sphere for attraction of foreign investments. Without the development of transport complex it is impossible to represent the general growth of the national economy, its successful integration into the world economic space.
___The burning issue of the modern economy of Ukraine is the optimum use of its possibilities as a transit state. For this reason the important element of transport integration becomes the forming of the common specialized transport and information space, which will allow activating the integration, provision of the efficiency and operational safety of transport systems, enhancement of quality of treatment of consumers of transportation services.
___I am convinced, that the appearance of the reference and image edition of the "Transport Complex of Ukraine", dedicated to the leading enterprises of the transport system of Ukraine, will provide the new information opportunities for getting acquainted with the recent developments, exchange of experience, establishing of the new business contacts, contribution to the subsequent development of transport industry and the increase of the international image of Ukraine as a transport country.
___I wish everybody good health, creative inspiration and successes, useful business contacts and promising decisions.


З повагою,
Голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту і зв'язку
With kind regards,
Chairman of the Committee
ПідписАнтон Пригодський

Anton Pryhodskyi

"Міста і села України"

Знаєте цікаві новини про свій регіон. Володієте інформацією про непересічні досягнення своїх земляків. Нехай про це дізнаються всі, відправте новину нашим модераторам, і вона з`явиться на порталі.
Відправити новину...Всі права захищено. Копіювання інформації з сайту без письмового дозволу адміністрації порталу заборонено.